Egg Logo Egg

Tiếp xúc Egg

Vị trí
Egg

Singapore
Singapore
E-mail: sieng@egg.sg
Điện thoại: +44 7879 108 004
Đội
Founder

Không tìm thấy sinh học

Phản hồi
 
Logos
Hatcher+ logo
Hatcher+ logo blue on transparency
Hatcher+ logo blue
Hatcher+ logo blue 350px
Hatcher+ logo transparency
White Text Hi-Res - Thumbnail
Palette
#dd5425
#5bc0de
#6ed566
red
#9fa8bc
#f6f6f8
Font Color: #616161
Font Family: Helvetica
Bold Weight: 700
Staff & Advisors
Dan Hoogterp
Dan Hoogterp alt
Wissam Otaky
Wissam Otaky alt
John Sharp
John Sharp alt
Gallery